Cases

Uit de praktijk

Casus doorstart gezondheidscentrum

 

Na het faillissement van een gezondheidscentrum begeleidde Trecon de doorstart in de vorm van een samenwerkingsverband van huisartsen. Advisering op financieel gebied, en over opzet en inrichting van de samenwerking. Trecon introduceerde een strakke budgettering om een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen. Daarnaast ontwikkelde Trecon een toekomstvisie voor deze huisartsenpraktijk op basis van monitoring van strategische en politieke ontwikkelingen in de gezondheidszorg en ontwikkelingen in andere sectoren die van invloed zijn op de praktijk. Een praktische analyse van de impact van deze ontwikkelingen op de onderneming was onderdeel van de ondersteuning: waarop anticipeer je en waarop juist niet.

 

Een huisartsenpraktijk runnen als een onderneming zonder de patiënt tekort te doen – het kan. Met een efficiënte, financieel gezonde basis, en op een zodanige wijze dat de praktijkvoering voldoende middelen biedt om innovaties op gebied van zorgverlening mogelijk te maken. Daar wordt iedereen beter van!

 

 

 

Een schoolvoorbeeld

Casus management buy out privéschool

 

Een partner in een privéschool wilde de school zelfstandig voortzetten. In opdracht van de kopende partij voerde Trecon een due diligence uit en stelde een ondernemersplan op inclusief een solide financiële paragraaf om bancaire financiering mogelijk te maken.

 

Daarnaast leidde Trecon het onderhandelingsproces namens koper met verkoper.

Na een succesvolle management buy-out is Trecon actief betrokken gebleven bij het reilen en zeilen van de school als (financieel) adviseur.

 

 

 

Meer verstand van verzekeren

Casus overname financiële dienstverlener

 

De situatie van het over te nemen bedrijf was weinig rooskleurig: het maakte geen winst, het eigen vermogen was nog maar gering en ook de liquiditeit en solvabiliteit stonden onder druk. De potentiële koper was eveneens een financiële dienstverlener. Namens de koper was Wybren verantwoordelijk voor de due diligence en begeleidde externe partijen in dit proces op het gebied van legal, finance, IT en taxes. Schaalvergroting en synergie-effect waren belangrijke drijfveren achter de overname.

 

Wybren onderhandelde namens de koper met de adviseurs van de verkopende partij over de overnameprijs en wist deze prijs aanzienlijk naar beneden te brengen, mede op basis van de resultaten naar aanleiding van het due diligence onderzoek.

Om integratie in de bestaande processen van de koper te bewerkstelligen maakten we vervolgens een synergieanalyse van het overgenomen bedrijf. Op basis hiervan begeleidde Wybren de daaruit volgende reorganisatie, voerde onderhandelingen met vakbonden en de ondernemingsraad, en realiseerde de verplaatsing en integratie van activiteiten. Hierdoor steeg de EBITDA van het overgenomen bedrijf van 5% naar meer dan 50%.